Nabór Członków Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Łukowa

Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gmina Stanin oraz Powiat Łukowski zawarli w dniu 12 marca 2021 r. Porozumienie gminno-powiatowe w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów (t.j. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1917). Na mocy ww. porozumienia Burmistrz Miasta Łuków, Wójt Gminy Łuków, Wójt Gminy Stanin oraz Starosta Łukowski i Wicestarosta Łukowski określili zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Łukowa.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument dedykowany Miejskim Obszarom Funkcjonalnym, którego celem jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe. Jednym z warunków wdrażania ZIT jest uwzględnienie w strukturze Związku ZIT ciała doradczego składającego się z przedstawicieli wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem działania Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach związanych z opracowaniem/aktualizacją lub zmianami i wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030” (dalej zwaną Strategią).

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją i wdrażaniem Strategii, samorządy wchodzące w skład Związku ZIT, ogłaszają nabór na członków Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa.

Członkami Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa mogą być osoby fizyczne reprezentujące:

 • partnerów gospodarczych (np. przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców) i społecznych (np. związki zawodowe/branżowe),
 • społeczeństwo obywatelskie, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych,
  w tym także podmioty ekonomii społecznej, podmioty działalności społecznej odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, podmioty reprezentujące lokalne grupy działania,
 • inne podmioty, na które może oddziaływać realizacja Strategii, np. nieformalne grupy mieszkańców, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, reprezentaci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego.

Członkiem Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa nie może być:

 • osoba niepełnoletnia,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej,
 • osoba wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych.

Uczestnictwo w Radzie Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa ma charakter społeczny.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie Formularza zgłoszeniowego kandydata/kandydatki na członka Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Łukowa, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dotyczącego sposobu powołania i funkcjonowania Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od dnia 19 kwietnia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r.  do godz. 15.30 w jednej z następujących form:

 • pisemnie w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Nabór kandydatów do Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa” w sekretariacie Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17,
  21-400 Łuków.
 • przesłać w formie elektronicznej (skan formularza w jednym pliku) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule e-maila wpisując „Nabór kandydatów do Rady Społeczno - Gospodarczej ZIT MOF Łukowa”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łuków.

Formularz powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

Formularz musi być czytelnie podpisany przez kandydata/kandydatkę na członka Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Łukowa.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym wzorze lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozstrzygnięcia naboru i wyłonienia członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Łukowa jest Rada Partnerstwa ZIT.

Szczegółowy tryb pracy i zakres działania Rady określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Burmistrz Miasta Łuków

/-/ Piotr Płudowski

 

Załączniki: