Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Komunikat: gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Łuków informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.