Ogólny regulamin konkursów Miasta Łuków w mediach społecznościowych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych w mediach społecznościowych Miasta Łuków w serwisach: Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter.
 2. Celem konkursów organizowanych w serwisach Miasta Łuków, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest aktywizacja mieszkańców Łukowa, budowanie pozytywnego wizerunku miasta i funkcjonujących na jego terenie jednostek właściwych dla miejskiego samorządu terytorialnego oraz wzmożenie identyfikowania się mieszkańców Łukowa z miastem.
 3. Organizatorem konkursów (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest Miasto Łuków z siedzibą w Łukowie pod adresem ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, NIP: 825-199-81-29, REGON: 711582380. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursów, udzielaniem informacji na ich temat oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora.
 4. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator. Nagrody w konkursach Organizatora określone są w postach konkursowych. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrodę innego rodzaju, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 5. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane, administrowane, czy wspierane przez właścicieli serwisów: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
 6. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgodnie z regulaminami ww. serwisów i zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
 7. Konkursy organizowane są za pośrednictwem profili Organizatora w mediach społecznościowych (zwanych dalej: „Profilem” lub „Profilami”), pod adresami internetowymi:
  1. Facebook: www.facebook.com/um.lukow
  2. Instagram: www.instagram.com/miasto.lukow
  3. YouTube: www.youtube.com/c/miastolukow
  4. Twitter: www.twitter.com/MiastoLukow
 8. Organizator oświadcza, iż organizowane na Profilu / Profilach Organizatora konkursy nie naruszają Ustawy z dn. 12 listopada 2009 r. o grach hazardowych, tj. nie jest są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, bądź grami, której wyniki zależą od przypadku, ani żadnymi innymi przewidzianymi w Ustawie.

 2. UDZIAŁ W KONKURSACH, NAGRODY

 1. W konkursach organizowanych przez Organizatora mogą brać udział osoby (zwane dalej: „Uczestnikami”) zarejestrowane i posiadające aktywny profil - w zależności od miejsca konkursu - w mediach społecznościowych i zgodnie z regulaminami serwisów: Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter, które zaakceptowały niniejszy regulamin.
 2. Przedmiotem konkursów w serwisach, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, jest wykonanie zadania konkursowego według wskazówek (instrukcji) opisanych (określonych) w poście konkursowym Organizatora. Uczestnictwo w konkursach może się odbywać jedynie w terminie i na regułach ściśle określonych w poście konkursowym na Profilu / Profilach Organizatora.
 3. Uczestnictwo w konkursach, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. Jeśli zadanie konkursowe nie stanowi inaczej, Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń w trakcie trwania konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego konkursu tylko raz. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie / konkursach Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub regulaminami serwisów wymienionych w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, w tym w szczególności:
  1. niezgodnych z obowiązującym prawem lub regulaminem serwisu;
  2. w których w sposób nielegalny lub naruszający dobro innych użytkowników serwisów pozyskane zostały polubienia lub komentarze;
  3. zawierających wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne;
  4. zawierających treści reklamowe dotyczące jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów lub usług;
  5. naruszających prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie oraz prawa do ochrony wizerunku;
  6. ingerujących w mechanizmy działania konkursów.
 5. W każdym przypadku Organizator określi liczbę nagród możliwych do uzyskania za udział w konkursach. Nagrodzone zostają te odpowiedzi / prace, które spełnią wymogi określone w niniejszym regulaminie i które zyskają uznanie komisji konkursowej, w szczególności stanowić będą najlepsze pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności wykonanie zadania.
 6. O przyznaniu nagród Organizator poinformuje Uczestnika lub Uczestników w zwyczajowo przyjętej formie z wykorzystaniem możliwości indywidualnego komunikowania się w ramach Profilu lub Profili Organizatora w wymienionych w § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu mediach społecznościowych.

  3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik konkursu akceptuje warunki regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień; wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z  uczestnictwem w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursów jest Organizator. Dane uczestników konkursów przetwarzane będą na zasadach ogólnych i z uwzględnieniem zapisów RODO w celach związanych z uczestnictwem w konkursach. Klauzula informacyjna RODO Organizatora dostępna jest pod adresem: https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=277&p1=szczegoly&p2=1268360.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, funkcjonowaniu przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, działaniu serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz samych serwisów: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, w szczególności podczas realizacji zadań konkursowych przez Użytkownika, mających charakter siły wyższej, uniemożliwiających wywiązanie się w całości lub w części z realizacji zadania konkursowego.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i zwielokrotnianie przez Organizatora bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszelkich polach eksploatacji, zrealizowanego przez niego przedmiotu odpowiedzi / pracy konkursowej na potrzeby realizowanych przez Organizatora działań promocyjnych. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej odpowiedzi, pracy lub zadania konkursowego.
  1. W przypadku wykonania zadania konkursowego wymagającego utrwalenia obrazu metodą fotograficzną lub filmową, w której utrwalono wizerunek osób trzecich, jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania tego wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w regulaminie.
 5. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu konkursów będą przyjmowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez komisję powołaną przez Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania konkursu, lub przy rozstrzyganiu konkursu i przyznawaniu nagród.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursów i regulaminów konkursów w trakcie ich trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Każdorazowa informacja o zmianach będzie zamieszczana w sposób zwyczajowo przyjęty na Profilu / Profilach Organizatora.
 9. Ogólny regulamin konkursów Miasta Łuków w mediach społecznościowych na platformach Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.lukow.pl i wchodzi w życie z dniem opublikowania. Organizator nie ma obowiązku informowania o każdorazowej aktualizacji regulaminu.

Aktualizacja: 13.01.2021 r.