Umowa nr: RPLU.05.05.00-06-0025/16-00

Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca/IZ RPO WL: Zarząd Województwa Lubelskiego

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 18 grudnia 2017 r.

Data zawarcia aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu: 26 kwietnia 2019 r.
Data zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu: 23 grudnia 2019 r.
Data zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie Projektu: 10 czerwca 2020 r.
Data zawarcia aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu: 10 czerwca 2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 2 470 341,83 PLN (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych, 83/100)

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 871 571,11 PLN (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 11/100)

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 590 835,44 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych, 44/100), co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny: 280 735,67 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 67/100), co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji Projektu:
- rozpoczęcie realizacji: 15 stycznia 2018 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji: 30 listopada 2020 r.
- zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2020 r.

Celem Projektu było zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie miasta Łuków.

W ramach realizacji Projektu zrealizowano:

  • wymianę 1320 opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED,
  • montaż 30 nowych opraw LED na istniejących stanowiskach słupowych,
  • wymianę części zniszczonych wysięgników,
  • wymianę przewodów w stanowiskach słupowych,
  • wymianę zacisków prądowych,
  • montaż sterowników inteligentnych w oprawach,
  • montaż i uruchomienie osprzętu systemu sterowania i monitoringu,
  • prace towarzyszące,
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
  • działania informacyjne i promocyjne.

Kluczowy rezultat Projektu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] – 578

Kluczowy produkt Projektu: Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych [szt.] – 1 350