WiFi3EU

Zadanie dofinansowane w ramach Programu WiFi4EU

Nr umowy o dofinansowanie: INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/021442-040788

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24/07/2019 r.

Okres realizacji zadania: do 23/01/2021 r.

Przyznane dofinansowanie: 15.000 € (słownie: piętnaście tysięcy €)

Szczegółowy opis zadania:
Projekt przewiduje instalację hotspotów, za pośrednictwem których mieszkańcy oraz osoby odwiedzające Łuków zyskają możliwość bezpłatnego, bezprzewodowego łączenia się z Internetem.