flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022, moduł II

Nr umowy o dofinansowanie: 1314

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 25.05.2022 r.

Okres realizacji zadania: 01/01/2022 r. – 31/12/2022 r.

Całkowita wartość zadania: 116.640,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 58.320,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych, 00/100), co stanowi 50% całkowitych wydatków poniesionych na realizację zadania.

Wkład własny: 58.320,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych, 00/100)

Szczegółowy opis zadania:

Podstawowym celem przedmiotowego zadania publicznego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Odbiorcami zadania są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, będące mieszkańcami miasta Łuków. Miejsce realizacji to Klub "Senior+" w Łukowie (ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 Łuków), utworzony w 2019 roku, dysponujący 30 miejscami dla seniorów, z których w sposób rotacyjny - dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, korzystać będzie grupa około 45 osób.

Placówka Klub "Senior+" w Łukowie czynna będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia.

W ramach realizacji zadania publicznego zrealizowane zostaną następujące działania:
1. wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia;
2. zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych;
3. zakup biletów wstępu na obiekty sportowe;
4. zakup materiałów do zajęć ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących;
5. wyjazdy i wyjścia w ramach usług kulturalno-oświatowych i turystycznych;
6. zakup artykułów do zajęć edukacyjnych; 7. zakup artykułów spożywczych i materiałów do organizacji: imprez okolicznościowo-integracyjnych, zajęć aktywizujących społecznie oraz do kącika kawowo-herbacianego;
8. wynagrodzenie personelu Klubu;
9. bieżące utrzymanie Klubu;
10. promocja zadania.

senior plus

senior plakat 2021