flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 3.811.883,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote, 80/100).

Kwota dofinansowania: 3.621.289,61 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 61/100).

Wkład własny: 190.594,19 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 19/100).

Okres realizacji zadania: kwiecień 2022 r. – sierpień 2023 r.

Zakres inwestycji obejmuje uzbrojenie 8,0901 ha terenu inwestycyjnego poprzez budowę:
- sieci wodociągowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,
- drogi dojazdowej,
- energooszczędnego oświetlenia drogi dojazdowej.

Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Łuków, które przyczyni się do przeciwdziałania COVID-19.

tablica polski lad strzelnicza