flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Całkowita wartość zadania: 5.247.824,48 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote, 48/100).

Kwota dofinansowania: 4.985.433,25 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote, 25/100).

Wkład własny: 262.391,23 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 23/100).

Okres realizacji zadania: styczeń 2023 r. – luty 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:
- budowa pięciu jednojezdniowych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej;
- wykonanie kanalizacji deszczowej;
- wykonanie robót ziemnych;
- ustawienie krawężników i obrzeży;
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej;
- wykonanie ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej;
- wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej na skrzyżowaniach wyniesionych;
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie oświetlenia ulicznego i kanału teletechnicznego;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej w południowozachodniej części miasta, a tym samym do pobudzenia aktywności gospodarczej przedsiębiorców i skuteczniejszej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

tablica polski lad kresów