Ogłoszenie - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 27.02.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rowerowy Łuków, ul. Poważe 55, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu Rowerowy Łuków, ul. Poważe 55, 21-400 Łuków z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM