Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łukowie stanowiących własność Miasta Łuków:

1. nieruchomość położona w Łukowie przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego oznaczona jako działka Nr 7071/9 o pow. 602 m2 (KW Nr LU1U/00011956/5). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 361 200 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),

2. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Poważe oznaczona jako działka Nr 10971/10 o pow. 840 m2 wraz z udziałem 1/7 w działce Nr 10971/5 o pow. 1120 m2 będącej drogą wewnętrzną (KW Nr LU1U/00013325/7). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),

3. nieruchomość położona w Łukowie przy ul. Poważe oznaczona jako działka Nr 10971/11 o pow. 742 m2 wraz z udziałem 1/7 w działce Nr 10971/5 o pow. 1120 m2 będącej drogą wewnętrzną (KW Nr LU1U/00013325/7). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 144 320 zł netto (do ceny tej zostanie doliczony 23% podatek VAT); wadium w wysokości 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MW,U.

Nieruchomości wymienione w pkt 2 i 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN/U.

Nieruchomość wymieniona w pkt 1 jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą PUIK sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie. W dniu podpisania umowy sprzedaży zostanie złożony wniosek o zwolnienie od obciążenia ww. ograniczonym prawem rzeczowym. Na nieruchomościach wymienionych w pkt 2 i 3 nie są ustanowione obciążenia.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomości wymienione w pkt 2 i 3 są porośnięte drzewostanem sosnowym i brzozowym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upłynął dnia 23 maja 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działek, w wysokości: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 1, 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 2, 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w pkt 3 na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 28 czerwca 2023 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, informuję, iż uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski