3. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Artur Czubaszek informuje o zwołaniu na dzień 19 czerwca 2024 r. (tj. środa) 3. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad III sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od II sesji Rady Miasta.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2023:
  1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Łuków za rok 2023.
  2. debata nad raportem o stanie Miasta Łuków za rok 2023.
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łuków.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2023 rok:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2023 rok,
  2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2023 rok,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie za 2023 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
 8. Sprawozdanie z działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Łukowie w 2023 roku.
 10. Informacja z realizacji zadań w 2023 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 12. Raport z wykonania i efektów realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 w roku 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łuków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łuków”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta Łuków. Porządek obrad dostępny jest również w serwisie eSesja.pl.