87. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 29 lutego 2024 r. (tj. czwartek) 87. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Piłsudskiego 17 (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXXXVII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXXV i LXXXVI sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXXXV sesji Rady Miasta.
 5. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami w 2023 roku.
 6. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta.
 7. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
 8. Informacja o planowanych inwestycjach w 2024 roku.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu, sposobu rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach wspomaganych i treningowych oraz schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Łuków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2024 roku".
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łuków.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie.