Nabór do Łukowskiej Rady Seniorów

Burmistrz Miasta Łuków informuje o naborze kandydatów na członków do Łukowskiej Rady Seniorów. Osoby spełniające wymogi, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 8 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Łuków. Rada liczyć ogółem może 11 osób, z czego 2 wskazywane są przez burmistrza.

W naborze wyłonionych zostanie 9 osób. Prawo zgłoszenia kandydatów mają środowiska senioralne (maksymalnie dwie kandydatury od środowiska) oraz pełnoletnie osoby fizyczne. 

Zgłoszenie kandydatur odbywać się będzie poprzez dostarczenie do Urzędu Miasta Łuków do 8 maja 2024 r. karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty udostępnione zostały w Punkcie Obsługi Interesanta (pokój nr 19) w Urzędzie Miasta Łuków (ul. Józefa Piłsudskiego 17), oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków (ul. Zdanowskiego 15, pokój nr 2), w godzinach pracy urzędu.

Elektroniczna wersja dokumentów udostępniona została także na końcu informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków (zakładka Łukowska Rada Seniorów) pod adresem:

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami składać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, lub przesłać można pocztą na adres Urzędu, koniecznie z dopiskiem „Łukowska Rada Seniorów”. Karty zgłoszeniowe, które wpłyną do urzędu po 8 maja, nie zostaną rozpatrzone. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Lista imienna seniorów, których kandydatury zostaną zgłoszone zgodnie z ogłoszeniem, zamieszczona zostanie  na stronie internetowej Urzędu Miasta Łuków, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz w lokalnych mediach, do czasu powołania Łukowskiej Rady Seniorów.

W sytuacji, gdy nadesłanych zostanie więcej niż 9 kandydatur do Łukowskiej Rady Seniorów, wyboru członków dokona się w drodze publicznego losowania, spośród wszystkich zgłoszonych osób. Ewentualny termin losowania podany zostanie do publicznej wiadomości w odrębnej informacji. W przypadku wpływu 9 lub mniejszej ilości kandydatur, wszyscy zgłoszeni zostaną powołani w skład Rady.

 

DO POBRANIA: