Ogłoszenie - Ogólnopolski Zlot Motocyklowy

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 26.04.2024 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders z siedzibą w Łukowie, ul. Wilczyńskiego 4c na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Stowarzyszeniu Bears Riders z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM.