Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19? Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości uzyskania świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które w sytuacji zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. Zainteresowane osoby mogą złożyć w tej sprawie wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o działaniach wdrożonych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej adresowanych przedsiębiorcom dotkniętym społecznymi i ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.