Usuń azbest z budynku

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łuków na lata 2010-2032”

Miasto Łuków realizuje na terenie miasta Łuków usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz usuwanie (odbiór) odpadów zawierających azbest.

Miasto Łuków sfinansuje całość kosztów związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 26 lutego 2024 roku w trybie ciągłym do momentu wykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na dany rok kalendarzowy.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest poprawne wypełnienie wniosku.

Wzory dokumentów dostępne są:

- do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łuków: https://umlukow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-23-2024.pdf

- w formie papierowej w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 12.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędy Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój nr 12 oraz pod numerem telefonu 25 797 66 07.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków znajdą Państwo również na stronie: https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=1987525

Wypełniony i podpisany wniosek należy:

- złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pok. nr 12;

- złożyć poprzez platformę ePUAP;

- przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków z dopiskiem „nabór wniosków program usuwania azbestu” (decyduje data i godzina wpływu wniosku).

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski