Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Wypoczynkowej oznaczona jako działka Nr 8864/51 o pow. 8785 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00075639/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 440 000 zł netto.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na zabudowę usługową i usługi turystyki, położona w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U,UT. Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej przez działkę Nr 8864/52 oraz działkę Nr 8864/50 stanowiącą drogę wewnętrzną będącą własnością Miasta Łuków.

Nieruchomość położona jest w obszarze Natura 2000 oraz w Łukowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie w ciągu dwóch lat od podpisania umowy sprzedaży rozpocząć, tj. uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia budowy na przedmiotowym terenie, inwestycję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zrealizować ją, tj. oddać do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, do końca 2028 roku, w przypadku nie wywiązania się, Miasto Łuków wezwie Nabywcę i wyznaczy dodatkowy termin do rozpoczęcia i do zakończenia, a w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu Miastu będzie przysługiwało prawo odkupu tej nieruchomości w terminie roku od upływu dodatkowego terminu. Nieruchomość oddana jest w użytkowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łukowie. W dniu zawarcia umowy sprzedaży nie będzie w użytkowaniu ww. jednostki.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upłynął dnia 27 lutego 2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, w Sali Konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 488 000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 29 maja 2024 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu uczestnika zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jego reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanej nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie pod nr telefonu (25) 797 66 10 w godzinach 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Ogłoszenie wraz z załącznikami