Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków z dnia 10 maja 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Prowadzone konsultacje mają na celu zebranie uwag oraz opinii i propozycji dotyczących przedstawionego projektu uchwały określającej te zasady.

Komitet Rewitalizacji utworzony zostanie w konsekwencji podjęcia Uchwały Nr LXIX/516/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków. Powyższa uchwała została podjęta w związku z Uchwałą Nr LXV/475/2022 Rady Miasta Łuków z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łuków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 5362).

Konsultacje rozpoczną się od 18 maja 2023 r. i potrwają do 20 czerwca 2023 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:
otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (Sala konferencyjna) przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków o godz. 11.00
debaty z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, która odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (Sala konferencyjna) przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków o godz. 15.00
zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie www.lukow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach od 18 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.: w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://umlukow.bip.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta w pok. Nr 7 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30.

Uwagi do projektu uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji należy składać z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu):

- pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków;

- na adres skrytki ePUAP: /umlukow/skrytka;

- osobiście w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu.

Wszystkie informacje o konsultacjach dostępne są na stronie www.lukow.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030”

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Alicja Miszta, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Celem przetwarzania jest rozpatrzenie wniosków/uwag do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.

6. W zakresie określonym w Rozporządzeniu RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane następującym podmiotom: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmom obsługującym pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i publicznym, bankom.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku złożenia wniosku w prowadzonej procedurze.

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

11. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.